آیا سلامتی روح وروان دارید یا نه ؟

تست خودشناسی نقاط مهم انرژی بدنتان را می شناسید ؟  

تاكنون احساس كرده ايد كه يك روز سرشار از انرژي هستيد و روزي ديگر كسل ، خسته و بي حوصله؟ مطمئناً روزهائي كه احساس كسالت ، ملالت ، خستگي و بي حوصلگي به سراغتان مي آيد ، چاكراهايتان در حالت تعادل قرار ندارند. از اين رو با پاسخگوئي به سؤالات زير و شناسائي مراكز انرژي بدن ، قادر خواهيد بود اين احساسات ناخوشايند را از خودتان دور كرده و سرشار از انرژي شويد.

 

اگر امتياز شما بين 44 تا 76 است ، نقاط و مراكز انرژي تان در ناحيه پا واقع شده. اگر امتيازتان بين 77 تا 109 است ، نقاط انرژي تان در ناحيه كمر و شكم قرار دارد. اگر امتيازتان بين 110 تا 142 باشد ، نقاط و مراكز انرژي تان در دستها و بازوانتان و اگر امتيازتان بين 143 تا 176 است ، نقاط انرژي شما در ناحيه سر و صورت واقع شده است. از اين رو بايد در حفظ سلامت اين اندامهاي حياتي ، مهم و سرشار از انرژي تان دقت بيشتري به عمل آوريد و به رفع اختلال و مشكلات احتمالي اين قسمت بدنتان بپردازيد.

 1) هيچ انسان يا موقعيتي در روز بعد ، درست مثل امروز نخواهد بود :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

2) وقتي قولي ميدهم ، به آن وفادار و پايبند خواهم بود :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                      ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

3) هميشه نگرانم كه روزي زندگي ام در نقطه اي از هم پاشيده شود :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

4) زندگي چيزي بيش از تقلا و تلاش دائمي براي حفظ بقا نيست :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

5) همه انسانها چيزي فراتر از جسم فيزيكي شان هستند :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                      ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

) هميشه از احساس قبلي و پيش آآگاهي هائي برخوردارم كه محقق ميشوند :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

7) گاهي اوقات از دست دادن كمي حيثيت ارزش به دست آوردن كلي پول را دارد :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                     ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

8) بيشتر اوقات خواب پول و چيزهائي را مي بينم كه روزي به دست خواهم آورد :

الف) كاملاً موافقيد – 3 امتياز                                     ب) موافقيد – 1 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

9) به شدت از شكست بيزارم :

الف) كاملاً موافقيد – 3 امتياز                                     ب) موافقيد – 1 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

10) هيچ عاملي در دنياي فيزيكي و مادي نميتواند سبب عقب ماندن روحم شود :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

11) اجتماعي كه در آن زندگي ميكنم هيچ حقي در قبال من ندارد :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                     ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

12) احساس ميكنم هيچ مكاني وجود ندارد كه به آن تعلق داشته باشم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                     ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

13) گاهي اوقات در برخي از موقعيت ها و شرايط ، كه در تغيير دادن آنها احساس ناتواني ميكنم ، از افراد قدرتمند و با نفوذ ياري ميطلبم :

الف) كاملاً موافقيد – 3 امتياز                                     ب) موافقيد – 4 امتياز

ج) مخالفيد – 1 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 2 امتياز

14) اشتباهي اساسي و بنيادين در فرهنگي وجود دارد كه در آن رشد كرده ام :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                     ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

15) هر زمان كه مجبورم از ديگران كمك بخواهم احساس خطر ميكنم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                     ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

 ) احساس ميكنم شكست خورده ام و نتوانسته ام از زندگي خود بهره ببرم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

17) به روشهاي گوناگون قادرم ابراز احساسات كنم و خويشتن حقيقي ام را نشان دهم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

18) از وقتي خودم را شناختم ، با اعضاي خانواده رابطه اي دوستانه داشته ام :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

19) هنگاميكه مي بينم ديگران چيزي دارند كه من از آن محروم هستم حسودي ام ميشود :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                     ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

20) من از قدرت دستيابي به اهداف مورد نظرم در زندگي برخوردارم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

21) هر زمان كه لازم باشد قادرم تغيير جهت داده و مسير زندگي ام را عوض كنم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

22) به شدت به وجود روح و زندگي پس از مرگ اعتقاد دارم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

23) اعمال و رفتاري وجود دارند كه هرگز قابل گذشت ، بخشايش و فراموش شدن نيستند :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

24) از سخناني كه ممكن است گاهي به زبانم بيايند وحشت دارم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                     ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

25) با خود با ارزش و احترام رفتار ميكنم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

26) فردي كينه توز و حسود در نظر گرفته ميشوم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

27) وقتي اوضاع بر وفق مرادم پيش نميرود ، از دست زمين و زمان عصباني ميشوم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

28) بيشتر اوقات ديگران از نقاط ضعف من سوء استفاده ميكنند :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

29) هميشه احساس ميكنم بايد حقيقت امور را به زبان آورم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                      ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

30) خيلي سريع از كوره در ميروم و عصباني ميشوم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

31) عده اي در زندگي ام وجود دارند كه هرگز قادر به بخشيدن شان نيستم :

الف) كاملاً موافقيد – 3 امتياز                                      ب) موافقيد – 4 امتياز

ج) مخالفيد – 1 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 2 امتياز

32) هرگز تصور نميكردم از چنين زندگي برخوردار باشم ، ولي آن را به همين شكل هم دوست دارم :

الف) كاملاً موافقيد – 3 امتياز                                      ب) موافقيد – 4 امتياز

ج) مخالفيد – 1 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 2 امتياز

33) هميشه از اين وحشت دارم كه روزي از نظر عاطفي ضربه بخورم :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتياز                                      ب) موافقيد – 2 امتياز

ج) مخالفيد – 3 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 4 امتياز

34) فعالانه و با جديت در تلاشم تا زخم ها و جراحات به جا مانده از گذشته را در زندگي ام ترميم كنم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

35) امروزه و در اين زمانه به هيچ چيز و هيچكس نميتوان اعتماد كرد :

الف) كاملاً موافقيد – 3 امتياز                                    ب) موافقيد – 4 امتياز

ج) مخالفيد – 1 امتياز                                       د) كاملاً مخالفيد – 2 امتياز

 36) برقراي ارتباط كلامي با ديگران ، عملي آسان و امكان پذير است :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                      ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                         د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

37) حتي زماني كه از نظر احساسي و عاطفي تحت تنش شديد قرار دارم ، باز هم قادرم قدمي به عقب بردارم و به طور واقع بينانه اتفاقات را مرور كنم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                     ب) موافقيد – 3 امتیاز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                        د) کاملاً مخالفيد – 1 امتیاز

38) نينديشيدن به ابعاد و جنبه هاي جسماني انسان ها برايم دشوار است :

الف) كاملاً موافقيد – 1 امتیاز                                     ب) موافقيد – 2 امتیاز

ج) مخالفيد – 3 امتیاز                                        د) كاملاً مخالفيد – 4 امتیاز

39) به خوبي قادرم از خود ، در برابر آسيب ها و صدمات احساسي و عاطفي محافظت و مراقبت به عمل آورم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                    ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                       د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

40) هر زمان كه يكي از عقايد و باورهايم به چالش كشيده ميشود و مجبور ميشوم كه طرز نگرشم را عوض كنم ، احساس خوشحالي به من دست ميدهد

الف) كاملاً موافقيد – 3 امتياز                                    ب) موافقيد – 4 امتياز

ج) مخالفيد – 1 امتياز                                       د) كاملاً مخالفيد – 2 امتياز

41) هميشه قبل از آنكه طرف مقابلم حرفي بزند ميتوانم سخنانش را حدس بزنم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                    ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                       د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

42) در زندگي ام هميشه با خويشتن برترم ارتباط خوبي داشته ام :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                   ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                      د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

43) در بيشتر موقعيت ها قادرم به سهولت ، نتايج و عواقب نهائي را تصور كنم :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                   ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                      د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

44) هر تجربه اي حتي تجربيات ناخوشايند و ناگوار ، امكان رشد و تعالي فردي را فراهم مي آورد :

الف) كاملاً موافقيد – 4 امتياز                                   ب) موافقيد – 3 امتياز

ج) مخالفيد – 2 امتياز                                      د) كاملاً مخالفيد – 1 امتياز

  • بازدید: 943
  • تاریخ انتشار: يكشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۰۱
  • شناسه مطلب: 1637

ارسال دیدگاه ؛


کد امنیتی
تصویر جدیدمطالب تصادفی

اس ام اس ها و متن های بسیار زیبای عاشقانه سری بهمن ماه ۹۱

اس ام اس ها و متن های بسیار زیبای عاشقانه سری بهمن ماه ۹۱
کمـــــی دورتــر بـایست … لطفـــــــــا ً !! من  دیــوانه  تــر از آنــم … کــه بی هــوا ، در آغـوشت ...
سلامت دوران بارداری و بعد از زایمان

سلامت دوران بارداری و بعد از زایمان
اگر در این دوران همیشه احساس خستگی می کنید، ممکن است به اندازه کافی آهن دریافت نمی کنید.
برای افزایش عمر به شیوه چشم‌بادامی‌ها سالاد بخورید

برای افزایش عمر به شیوه چشم‌بادامی‌ها سالاد بخورید
تحقیقات دانشمندان دلایل مختلفی را دلیل سن طولانی مردان و زنان چینی اعلام كرده است كه از میان آنها می‌توان به مصرف...
بچه‌های باهوش چه اسباب‌ بازی‌ هایی دوست دارند؟

بچه‌های باهوش چه اسباب‌ بازی‌ هایی دوست دارند؟
اسباب‌بازی را از دست همبازی‌هایش می‌گیرد و هر بار که به خانه می‌آیید، یکی از وسایل بازی فرزند صاحبخانه را در کیفش...

مطالب پربازدید

تماس با ماهنگ

تماس با ماهنگ
بازدیدکننده گرامی؛ جهت تماس با مدیریت وب سایت ماهنگ از دو طریق ارسال ایمیل و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید : ایمیل...
مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی

مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی
من در میان مردمی هستمکه باورشان نمیشود تنهایــــممیگویند خوش بحالت که خوشحالینمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاستبرای...
چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟

چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟
یخ هنگام انجماد، منبسط می شود. علت این انبساط پیوند هیدروژنی میان مولکول های خمیده آب است.
چرا عرق لباس را زرد میکند؟

چرا عرق لباس را زرد میکند؟
تا حالا عرق از سر، صورت و دست تان چکیده است؟ آن قدر که کلافه شده اید و حتی گاهی نیز در مقابل دیگران خجالت هم کشیده...

مطالب جدید

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)
یکی از دروس جدیدی که دانش‌آموزان در پایه‌ی هفتم باید بیاموزند، درس زبان انگلیسی است. نویسندگاه کتاب زبان انگلیسی...
فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید

فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید
امروزه دانشمندان ثابت کرده‌اند که یادگیری زبان دوم می‌تواند در بهبود هوش، حافظه و تمرکز نقش مهمی داشته...
ضرروت دانستن دو زبان

ضرروت دانستن دو زبان
مغز یك فرد دو زبانه مانند رادیویی است كه به طور همزمان 2 كانال را پخش می‌كند. ممكن است كه در حال صحبت كردن به یك...
ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی
     شايد يادگيري زبان انگليسي مهمترين گام در ارتقاء کيفيت زندگي شما باشد.  آيا هيچ فکر...