اين پنج دليل مانع اصلي براي ازدواج شما خواهند بود

نمي توانيم يک حکم کلي صادر کنيم و بگوييم که ازدواج آرزوي هر کسي است. اما در ميان تعداد زيادي از مرد و زن مجردي که در اطراف مان هستند، تنها گروه کوچکي را مي بينيم که با دلايل منطقي و محکم شان از عالم مجردي لذت مي برند و باقي اين افراد، به خاطر دلايلي تنهايي را به جان مي خرند که يا موقتا شادشان مي کند يا تنها يک سد دروغين را در برابرشان ايجاد کرده است.  

 

بسياري از دلايل اين افراد براي«نه» گفتن به فرصت هايشان، تنها از عادت ها يا ترس هايي ايجاد مي شود که از وجود شان بيرون نمي رود. اگر شما هم به دليل هاي مشابه به ازدواج فکر نمي کنيد، بهتر است يک بار ديگر به زندگي تان و انتظاري که از آينده تان داريد نگاه کنيد و با دلايل منطقي تر در اين مورد تصميم بگيريد.

زياد از حد عشق کار هستيد؟

شايد شما آنقدر غرق مناسبات شغلي تان شده ايد که نمي توانيد فکري اساسي براي زندگي عاطفي تان کنيد. ممکن است فکر کنيد هيچ چيز در دنيا شما را به اندازه پيشرفت کاري راضي نمي کند و البته احتمالا آنقدر غرق اين تفکر شده ايد، که حتي فکر تغيير هم در سرتان چرخ نمي زند. نگاهي به محيط کارتان بيندازيد. افرادي که مثل شما عشق کارند کم نيستند. کساني که حتي در چهارمين و پنجمين دهه زندگي شان، تنها با پرونده هاي روي ميز شان زندگي مي کنند. حالا کمي دقيق تر به آن ها نگاه کنيد. آيا واقعا اين افراد خوشبخت و راضي هستند؟

راه حل

شمايي که کارتان همه زندگي تان بوده، قرار نيست يک شبه خانه دار شويد. پس بايد مردي را انتخاب کنيد که توان پذيرش محدوديت هاي شما را داشته باشد. او بايد با نوع کار شما و شرايطي که داريد آشنايي داشته باشد تا بتواند تصوير دقيقي نسبت به مشکلات احتمالي که در اين مسير پيش مي آيد را در ذهنش شکل دهد. اگر شما هم نمي خواهيد که در ميانه راه هم خودتان و هم او را نااميد کنيد پس سعي کنيد تصويري دقيق از اهداف و شرايط تان را براي خواستگارتان شکل دهيد و قبل از هر تصميمي، ببينيد که چقدر اهداف تان در يک راستا هستند و تا چه حد مي توانيد با محدوديت هاي يکديگر کنار بياييد. البته اين تمام ماجرا نيست. شما نمي توانيد بدون هيچ تغييري پيش برويد و تنها انتظار داشته باشيد که همسر آينده تان شما را درک کند. شما بايد بپذيريد که بعد از ازدواج، شرايط کاري تان هم شکل ديگري به خود مي گيرد و شما ديگر نمي توانيد تمام لحظه هاي زندگي تان را با پرونده هاي کاري تان بگذرانيد.

استانداردهاي غير قابل عبوري داريد؟

شايد معيار هاي سفت و سخت شما در مورد همسر آينده تان دليل اين تنهايي باشد؛ حق هم داريد. پاي يک عمر زندگي در ميان است و نمي خواهيد که بي گدار به آب بزنيد. احتمالا شما با ديدن مردهاي اطراف تان و همسر دوستان تان فورا ايرادهاي شان را مي بينيد و در دل تان مي گوييد اگر من بودم، با مردي که اين ويژگي را داشته باشد ازدواج نمي کردم و از آن جا که خواستگارهاي تان هم يکي از مردهاي همين کره خاکي هستند و از همين دسته عيب و نقص ها را در خود دارند، پس شما نمي توانيد دلتان را راضي کنيد و به مردي که چنين عيب هايي داشته باشد«بله» بگوييد. از آنجايي که خودتان سال ها در مورد ازدواج هاي ديگران قضاوت کرده ايد، احتمالا در دلتان مي گوييد، مردم در مورد انتخاب من چه مي گويند... .

راه حل

وقتي پاي يک عمر زندگي در ميان است، قطعا نمي توانيد به مردي که هيچ کدام از معيارهايتان را ندارد«بله» بگوييد. اما قبل از اين که با اين قضاوت تنهايي را به جان بخريد، نگاهي به خودتان و معيارهايتان بيندازيد. در درجه اول بهتر است نقاط ضعف و ايراد هاي خودتان را ببينيد. آيا شما يک فرد بي عيب و نقصيد که به دنبال يک مرد بي عيب و نقص هستيد؟ در درجه دوم، بايد فهرستي از اين معيارها که عمري شما را تنها نگه داشته است بنويسيد. آن ها را به ترتيب اهميت فهرست کنيد. حالا دوباره مرورشان کنيد، از کدام ويژگي هايي که نوشته ايد مي توانيد بگذريد و کدامشان غيرقابل چشم پوشي هستند. حالا که اين فهرست را پاکسازي کرديد، نگاهي به گزينه هايي که براي ازدواج داريد بيندازيد. شايد يکي از اين افراد، چند نمونه از اين ويژگي هاي منفي را داشته باشد اما اين ويژگي ها ممکن است جزء اصلي شخصيت او نباشد. اگر اين خصوصيات در او کمرنگ هستند و در مقابل خصوصيات بسيار مطلوب ديگري دارد که مي توانيد به آن ها تکيه کنيد، بهتر است کمي بيشتر در مورد اين گزينه فکر کنيد.

بودن با دوستان تان براي شما کافي است؟

ازدواج به چشم افرادي که يک لحظه هم بدون دوستان شان زندگي نمي کنند، يعني محدوديت. اين افراد گروه هاي متفاوتي از دوستان را در کنار خود دارند و برايشان تنهايي معنايي ندارد. آن ها نمي توانند بپذيرند که بعد از ازدواج، بايد دور خيلي از اين لحظه ها را خط بکشند. دوستان نزديک و صميمي، نمي گذارند که اين افراد هيچ خلأ عاطفي اي را در زندگي شان احساس کنند و به همين دليل خود را وارد زندگي اي بکنند که باعث مي شود در ظاهر تنها تر از قبل شوند.

راه حل

اگر شما در گروه اين افراد هستيد، ازدواج براي تان تصميم سختي است. اما بهتر است به جاي اين سختگيري، چند قدم جلوتر را هم ببينيد و به آينده نگاه کنيد. اين دوستان صميمي تا کجا با شما پيش مي آيند؟ تجربه ديگران مي گويد، احتمالا آن ها هم يکي يکي ازدواج مي کنند و اين گروه هاي سرشار از صميميت هم روز به روز کوچک تر مي شوند. اگر مراقب نباشيد، اين ماجرا خيلي زود از شما يک فرد هميشه تنها مي سازد. فردي که در گروه متاهل ها احساس خوشبختي نمي کند و البته ديگر دوستاني ندارد که هر لحظه براي بودن در کنار او حاضر باشند. گذشته از اين، ازدواج قرار نيست به معناي از دست دادن دوستان و تنها شدن تان باشد. شما مي توانيد با کسي ازدواج کنيد که از بودن در کنار گروه دوستان تان هم لذت ببرد و بعد از شکل دادن زندگي تان، با پذيرش محدوديت هايي که يک زندگي متاهلي دارد، تلاش کنيد تا از اين دوستان هم فاصله نگيريد.

به دنبال موقعيت هاي بهتريد؟

فکر مي کنيد که«بله» گفتن به يک گزينه، يعني«نه» گفتن به باقي گزينه ها و به همين دليل نمي توانيد خودتان را براي تصميم گرفتن راضي کنيد؟ شايد گمان مي کنيد هميشه فرصت هاي بهتري در مقابل تان قرار خواهند داشت و لياقت شما بيشتر از مواردي است که تا امروز به شما پيشنهاد شده. اگر شما گرفتار چنين تفکراتي هستيد، احتمالا نمي توانيد به گزينه هايي که تا چند وقت پيش به نظر تان ايده آل مي آمدند هم«بله» بگوييد و به همين دليل فرصت هايي که روزي برايتان آرزو بوده اند را هم رد مي کنيد.

راه حل

در مورد گزينه هاي بهتر، نمي توان حکم قطعي صادر کرد. شايد حق با شما باشد و کساني شايسته تر از خواستگاران فعلي تان هم روزي به شما پيشنهاد ازدواج دهند. اما نگاهي به خودتان بيندازيد؛ احتمالا در آن زمان هم شما براي رسيدن يک پيشنهاد بهتر به آن ها«نه» مي گوييد. فکر بهترين بودن را از سرتان بيرون کنيد. سري به همان فهرست اولويت ها بزنيد و خواستگارتان را با آن اولويت هاي اساسي بسنجيد. اگر فکر مي کنيد مهم ترين ويژگي هايي که براي تان مطرح بوده را در خود دارد، مته به خشخاش نگذاريد. بپذيريد که بهتريني وجود ندارد و همه افراد ضعف هاي خاص خودشان را دارند. ضعف هايي که در همه وجود دارد اما نوع شان از فردي به فرد ديگر فرق مي کند. پس به جاي اين آرمان گرايي، تلاش کنيد سراغ کسي که ويژگي هايش با خط قرمز هاي شما هماهنگي ندارد، نرويد.

از اين که کسي واقعيت را بفهمد مي ترسيد؟

ممکن است شما و خانواده تان، تفاوت هاي زيادي داشته باشيد. از عقايد شخصي تان گرفته تا سبک زندگي اجتماعي شما که مي تواند متفاوت يا حتي متضاد با خانواده تان باشد. شمايي که به سن ازدواج رسيده ايد و نسبت به اين اتفاق بي ميل هم نيستيد، به خاطر اين تفاوت ها به خواستگارهاي تان«نه» مي گوييد. از طرفي کساني که خانواده به شما پيشنهاد مي کنند، مرد رؤياهاي شما نيستند و از طرف ديگر نمي توانيد مردي که در مقابلش خود را به شکل ديگري معرفي کرده ايد را، با خانواده تان آشنا کنيد. شما گمان مي کنيد که«بله» گفتن به انتخاب خانواده تان؛ يعني يک عمر زندگي سرد و«بله» گفتن به خواستگاري که هنوز خانواده تان را نديده، يعني يک زندگي شکست خورده يا جدايي از همه عزيزان تان.

راه حل

اشتباه نکنيد. ازدواج يک جعبه کامل است که نمي توانيد هيچ کدام از محتوياتش را گل چين کنيد. خانواده و دوستان شما، خانواده و دوستان او و تمام محدوديت ها و شرايط تان در اين جعبه قرار مي گيرند و اگر بخواهيد زندگي موفقي داشته باشيد بايد با همه آن شرايط روبه رو شويد. براي شمايي که در مورد ازدواج بي ميل نيستيد، چنين دليلي نبايد مانع بزرگي تلقي شود. کافي است خودتان باشيد؛ همان طور که هستيد نه آن طور که خانواده تان مي خواهد. از طرف ديگر، بايد پنهان کاري را کنار بگذاريد. با خواستگارتان در مورد شرايط خانوادگي تان صحبت کنيد و تفاوت ها را روشن کنيد. به او بگوييد که حفظ خانواده و ارتباط تان براي شما يک اولويت اساسي است و اگر مي خواهد که در کنار شما خوشبخت باشد، بايد اين موضوع را بپذيرد و در کمال احترام با اين تفاوت ها کنار بيايد. فکر نکنيد با اين خط و نشان کشيدن ها خودتان را بي ارزش کرده ايد. اهميتي که شما به عزيزان تان و شرايطي که داريد مي دهيد، مي تواند ارزش شما را در نظر او چند برابر کند. شايد روبه رو کردن اين ۲ گروه با هم آسان نباشد اما اگر منطقي پيش برويد و از مسيري مناسب با خانواده تان وارد مذاکره شويد که برايشان قابل پذيرش باشد، مي توانيد خيلي زود و با کمترين تنش، به نتيجه برسيد.

  • بازدید: 863
  • تاریخ انتشار: جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۸
  • شناسه مطلب: 1794

ارسال دیدگاه ؛


کد امنیتی
تصویر جدیدمطالب تصادفی

اتومبیل های اسپرت زیبا

اتومبیل های اسپرت زیبا
در این پست یک سری اتومبیل های اسپرت متنوع جمع آوری شده و به صورت یک فایل گلچین به شما عزیزان ارائه میدهیم. برای...
ترفند چهارم اشاره گر ماوس را تغییر دهید

ترفند چهارم اشاره گر ماوس را تغییر دهید
تغییر چهره اشاره گر موس یک ترفند ظریف ولی موثر است. به سرعت هم می توانید این تغییر را اعمال نمایید.
چهار مورد که شما هرگز در مورد موبایل نمیدانستید!!

چهار مورد که شما هرگز در مورد موبایل نمیدانستید!!
اقداماتی وجود دارد که می توان در مواقع فوری و ضروری انجام داد. موبایل شما می تواند یک نجات دهنده زندگی یا یک ابزار...
خلوص پیرزنی که به کلیسا می رفت !

خلوص پیرزنی که به کلیسا می رفت !
خلوص پیرزنی که به کلیسا می رفت اما چیزی یادش نمی ماند .  یکشنبه بود و طبق معمول هر هفته خانم نسبتا مسن...

مطالب پربازدید

تماس با ماهنگ

تماس با ماهنگ
بازدیدکننده گرامی؛ جهت تماس با مدیریت وب سایت ماهنگ از دو طریق ارسال ایمیل و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید : ایمیل...
مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی

مجموعه ای جدید از جملات خاص و سنگین پیامک های مفهومی
من در میان مردمی هستمکه باورشان نمیشود تنهایــــممیگویند خوش بحالت که خوشحالینمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاستبرای...
چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟

چرا وقتی آب منجمد می شود حجم آن افزایش و وزنش کاهش می یابد؟
یخ هنگام انجماد، منبسط می شود. علت این انبساط پیوند هیدروژنی میان مولکول های خمیده آب است.
چرا عرق لباس را زرد میکند؟

چرا عرق لباس را زرد میکند؟
تا حالا عرق از سر، صورت و دست تان چکیده است؟ آن قدر که کلافه شده اید و حتی گاهی نیز در مقابل دیگران خجالت هم کشیده...

مطالب جدید

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)

نرم افزار آموزش الفبای انگلیسی ( محصول جدید انتشارات تاجیک)
یکی از دروس جدیدی که دانش‌آموزان در پایه‌ی هفتم باید بیاموزند، درس زبان انگلیسی است. نویسندگاه کتاب زبان انگلیسی...
فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید

فواید یادگیری زبان خارجی برای مغز که نمی‌دانستید
امروزه دانشمندان ثابت کرده‌اند که یادگیری زبان دوم می‌تواند در بهبود هوش، حافظه و تمرکز نقش مهمی داشته...
ضرروت دانستن دو زبان

ضرروت دانستن دو زبان
مغز یك فرد دو زبانه مانند رادیویی است كه به طور همزمان 2 كانال را پخش می‌كند. ممكن است كه در حال صحبت كردن به یك...
ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی
     شايد يادگيري زبان انگليسي مهمترين گام در ارتقاء کيفيت زندگي شما باشد.  آيا هيچ فکر...